Brno před dvěma lety přistoupilo k Paktu starostů a primátorů a dobrovolně se zavázalo, že na svém území sníží emise oxidu uhličitého (CO2) nejméně o 40 % do roku 2030 a zvýší svou odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn. Největším producentem emisí CO2 na území Brna je terciární sektor. Proto město požádá zástupce tohoto sektoru o pomoc s vytvořením společné strategie, jak emise CO2 snižovat a jak do této iniciativy zapojit co nejvíce společností.

V Radě města Brna jsme schválili výzvu k pomoci se snižováním emisí na území města Brna, jejíž součástí je předběžný návrh společného memoranda o dlouhodobé spolupráci na závazku města k adaptaci na klimatické změny.

Na základě předchozích jednání oslovíme společnosti, jako IKEA, TESCAN, Olympia Brno nebo stavební firma Komfort, a také univerzity a Asociaci brněnských architektů a stavitelů, aby zvážily uzavření memoranda o snižování uhlíkové stopy. Konkrétní opatření může město aplikovat na vlastních objektech, zařízeních nebo například na vozovém parku, ale k dosažení cíle potřebujeme zapojit terciární sektor, inovační průmysl, výzkum a vývoj i navazující služby, kde analýzy ukazují trend nárůstu spotřeby elektřiny s významným podílem na celkových emisích CO2.

Brno se zapojilo do Paktu starostů a primátorů v roce 2017 a zavázalo se snížit emise CO2 na svém území nejméně o 40 % do roku 2030 od roku výchozího (rok 2000). V návaznosti na svůj cíl si město nechalo vypracovat Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP s podrobnou bilancí emisí oxidu uhličitého a návrhy na jejich snižování.

Z akčního plánu vyplývá, že k dosažení cíle Paktu starostů a primátorů je potřeba snížit emise celkem o 594 kilotun. Dále bylo zjištěno, že největším producentem emisí na území města Brna je terciární sektor, podílí se na nich 46 procenty. Věřím, že i pro velké společnosti bude zapojení do snižování emisí CO2 zajímavé a podpoří ho. Je to úkol, na jehož splnění se musí podílet co nejvíce subjektů.

Hlavním cílem memoranda o dlouhodobé spolupráci je především snížení spotřeby elektřiny, která v roce 2015 tvořila 23 % spotřeby všech energií, ale je příčinou více než 55 % emisí CO2. Spotřeba energií terciárního sektoru je přitom vzhledem k růstu a vzniku nových objektů stále na úrovni roku 2000.

Memorandum jako možné řešení navrhuje úsporu energií, zvyšování energetické účinnosti nebo využívání energie z obnovitelných zdrojů, a to u budov a v oblasti dopravy a veřejného osvětlení. Investice do snižování uhlíkové stopy memorandum chápe jako krok k dosažení provozních úspor, zdravějšího pracovního prostředí i jako projev společenské odpovědnosti k zaměstnancům a k budoucnosti jejich dětí. Plánujeme zapojené subjekty podpořit, a to především technickou podporou, zviditelněním a oceněním dosažených úspěchů.