Dešťová voda byla dlouhá léta odváděna do kanalizace a dále se nevyužívala. Toto nevhodné hospodaření dodnes negativně ovlivňuje mikroklima ve městě a kvůli tomu dochází při přívalových srážkách i ke znečišťování vodních toků splaškovou vodou. Město Brno si nechá zpracovat studii, díky které dojde k vytipování vhodných objektů pro zavedení opatření na využití srážkových vod.

Rada města Brna dnes zahájila výběrové řízení na zhotovitele, který vypracuje studii adaptačních opatření na využití srážkových vod. Jejím hlavním cílem bude prověřit možnosti zavedení lepšího hospodaření se srážkovými vodami ve stávající zástavbě v Brně, a to v předem vytipovaných lokalitách v pěti městských částech. Těmi jsou Bohunice, Komín, Nový Lískovec, Kohoutovice a Brno-sever a celkem se jedná o 354 ha řešeného území.

Studie bude navrhovat řešení pro objekty a plochy, které jsou ve vlastnictví města Brna. Jedná se o silnice, parkoviště, chodníky, nemovitosti nebo celé areály. „Na základě výsledků studie budou následně vytipovány objekty, které budou pro zavedení adaptačních opatření nejefektivnější. Budeme klást důraz na pestrost použitých opatření. Může jít například o propustné zpevněné povrchy, zelené střechy, přírodě blízké retenční nádrže a vsakovací zařízení nebo akumulační nádrže. Navržené prvky bude samozřejmě možné vzájemně kombinovat.

Výstupy studie budou obsahovat návrh opatření, odhad investičních nákladů, určení rozsahu projektové dokumentace a dalších potřebných průzkumů, doporučení pro případné budoucí rekonstrukce, finanční náklady na náhradní výsadbu zeleně apod. U vybraných objektů, kde bude prokázána efektivita a proveditelnost navržených opatření, by následně mělo dojít ke zpracování projektové dokumentace. Poté by se měla opatření realizovat.

Na zpracování studie proveditelnosti bude mít zhotovitel 180 dní. Předpokládaná cena jsou 3 miliony korun.

Petr Hladík, (mmb)