Monitorovat ovzduší na území a následně navrhnout opatření k jeho zlepšení bude cílem projektu, který chce realizovat Masarykova univerzita. Radní města Brna doporučili zastupitelům jeho schválení. Podobně už město spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně, které zase zkoumá kvalitu vody. 

Přínosem projektu je především určení kvality ovzduší na území města Brna v místech a oblastech, kde nejsou známy detailní informace o složkách či míře zejména jejich negativního působení. Prostřednictvím dočasného mobilního monitoringu bude zjištěn převládající typ znečištění včetně příslušných koncentrací a určení zdroje tohoto znečištění včetně vyhodnocování získaných dat. Výstupem bude seznam opatření (tzv. akční plán), jejichž prostřednictvím lze proti negativním účinkům zjištěným v rámci monitoringu bojovat.

Deset současných hydrometeorologických stanic se tak rozšíří o dalších dvanáct. Stanice budou rovnoměrně rozmístěné po Brně, následně bude možné vyhodnotit vliv zeleně, dopravy nebo průmyslových zón na ovzduší ve městě. I tyto údaje by se měly objevit v závěrečném akčním plánu.

Vypracování akčního plánu a jeho implementace by v konečném důsledku měly vést ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna s kladnými dopady na zdraví a kvalitu života obyvatel. Předpokládána délka doby realizace projektu je od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2024. Samotné měření bude probíhat po dobu jednoho roku.

Město Brno má od roku 2017 zpracován Akční plán zlepšování kvality ovzduší, jehož plnění je každoročně vyhodnocováno. Akční plán obsahuje celkem 19 obecných opatření ke zlepšení kvality ovzduší, na základě výstupů z měření provedených v rámci tohoto projektu bude plán konkretizován. Chystaný projekt navíc odpovídá ambicím města v oblasti snižování emisí, k čemuž se město zavázalo v Akčním plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) a stejně tak i v oblasti digitalizace při testování senzorů a správy dat.

Rozpočet projektu určený na financování aktivit statutárního města Brna je ze sta procent pokryt z Norských fondů. Jeho žadatelem bude Masarykova univerzita a o případném přidělení dotace na projekt rozhodne během podzimu Státní fond životního prostředí. Celkový hrubý rozpočet projektu na celou délku jeho trvání je 14 mil Kč.

Kvalitou vody se budou zaobírat zase odborníci z Vysokého učení technického, realizovat budou projekt „Za zdravější a lepší vodu v Brně“, který v roce 2018 získal nejvíce hlasů v participativním rozpočtu Dáme na vás. Celkové náklady jsou vyčísleny na 2 950 000 Kč.

Výsledná studie má zmapovat látky v pitné i odpadní vodě, zejména ty znečisťující jako léčiva nebo mikroplasty. Odborníci z VUT budou odebírat vzorky každý měsíc po dobu jednoho roku. Celkem bylo určeno 5 odběrných míst ze zdrojů pitné vody (v Březové nad Svitavou a vodní nádrži Vír) a na 6 místech se budou odebírat z odpadní vody a kanalizační sítě (např. v čistírně odpadních vod Brno-Modřice a čerpací stanici Kuřim).