Změna klimatu a zajištění ochrany přírodních zdrojů je v posledních dnech stále aktuálnější téma, které se výrazně dotýká i Brna a jeho obyvatel. Brněnské vodárny a kanalizace proto ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Českou geologickou službou připravili projekt do veřejné soutěže Ministerstva životního prostředí, který bude hledat řešení problematiky sucha v prameništi podzemních vod Březová nad Svitavou, které zásobuje Brno a přilehlé obce.

Několikaroční suchá léta i zimy ukazují, že voda je nejdražší surovina, které si musíme vážit a uchovávat ji pro další generace. Tyto problémy se začínají v prameništi v Březové nad Svitavou projevovat snižováním hladiny podzemní vody. Ve vodě se stále častěji objevují i dusičnany a další specifické látky, které využívají zemědělci. Proto musíme hledat dostatečná opatření už teď.

Cílem projektu zavést efektivní ekonomická opatření k ochraně přírodních zdrojů pitné vody, maximální infiltraci a vsakování srážek do půdy a formulování postupů pro hospodaření v krajině. Vedoucí výzkumu plánují i výzkum současného stavu a způsobu hospodaření na těchto plochách a testování nových postupů.

Na základě výzkumu by měla vzniknout specializovaná mapa zasakovacích ploch, která pomůže vyhodnotit současný stav území prameniště. Dalším výstupem bude návrh předpisu pro Ministerstvo životního prostředí pro hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů v reakci na používané nové chemické látky. Výzkumníci navrhnou i ekonomický model pro subjekty, které na tomto území hospodaří, sestaví matematický model, který by měl pomoci odhadnout chování prameniště a v neposlední řadě navrhnout nejefektivnější a nejbezpečnější způsob hospodaření na zasakovacích plochách.

Brněnskou vodárenskou soustavu tvoří vodní nádrž Vír a vodní zdroj Březová nad Svitavou. Společně zásobují 475 tisíc obyvatel v 48 městech a obcích, včetně Brna. Prameniště v Březové nad Svitavou přitom vytvoří 87 procent z celkového obsahu soustavy. 1. Březovský vodovod vznikl v roce 1913 a za sekundu dodával v roce 2018 průměrně 218 litrů. Druhý vodovod, který vznikl v roce 1976, se sedmi hlubinnými vrty sahající až do 130 metrů pod zemí, vytvořil v loňském roce za sekundu 614 litrů. Zachování hladiny podzemní vody je tedy zásadní pro další zásobování Brna vodou.

Petr Hladík
1. náměstek brněnské primátorky
místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí